Registerbeskrivning för Korsholms bibliotek

Registerbeskrivning

Korsholms kommunbibliotek: låntagarregister och dataskyddsredogörelse enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft 25.5.2018.

 Uppgjord 27.09.2017, uppdaterad 06.08.2018

 

1. Registeransvarig

 Korsholms kommunbibliotek

Skolvägen 1

65610 Korsholm

06-327 7270

biblioteket@korsholm.fi

 

2.  Personer som ansvarar för registerärenden och kontaktpersoner

Tf. bibliotekschef Maria Kronqvist-Berg

Skolvägen 1, 65610 Korsholm

+358 44 727 1212

maria.kronqvist-berg@korsholm.fiBibliotekarie Hilde-Ann Lall

Skolvägen 1,

65610 Korsholm

06 327 7275

hilde-ann.lall@korsholm.fi

 

3. Registrets namn

Låntagarregister för Korsholms kommunbibliotek

 

4.  Registrets syfte

Korsholms kommunbibliotek fungerar som kommunalt bibliotek.

Korsholms kommunbibliotek använder bibliotekssystemets låntagarregister för att sköta bibliotekets kundrelationer.

 

5. Registrets innehåll

I registret sparas följande uppgifter:

 • långatagarens namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgifter om låntagartyp för lånefunktioner
 • uppgifter om låntagares modersmål samt meddelandespråk i servicesyfte
 • uppgifter om låntagares hembibliotek och val av betjäningspunkt
 • bibliotekskortsnummer och låntagarID
 • lösenord (pinkod) för identifiering
 • uppgifter om låntagarens aktuella lån
 • uppgifter om låntagarens aktuella reserveringar
 • uppgifter om låntagarens obetalda avgifter
 • uppgifter om föråldrade kontaktuppgifter, eventuella fullmakter, vårdnadshavares kontaktuppgifter och åtgärder som vidtagits på grund av oreturnerade lån och obetalda avgifter samt meddelandeinställningar, registreringsdatum och senaste lånedatum

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Som uppgiftskällor används:

 • uppgifter som låntagaren uppgett och lagrat i datasystemet
 • offentliga adress- och telefonnummertjänster
 • uppgifter som lagras i bibliotekets verksamhet

Låntagaren är ansvarig för att meddela om ändringar. Vid indrivningsfall kan adressuppgifter kontrolleras via Befolkningsregistercentralen

 

7.  Regelmässigt överlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter innanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 • Låntagarens personuppgifter, låneuppgifter och betalningsuppgifter kan överföras till utomstående parter för fakturering och indrivning. Statistikuppgifter överlåts till den nationella samstatistiken (innehåller inte uppgifter på personnivå).
 • Låntagaruppgifter samt låntagarens personuppgifter, lån och reserveringar visas men lagras ej vid inloggning i webbiblioteket fredrikabiblioteken.fi. Lånekortsnummer, pin- kod samt e-post lagras i

 

8.  Överföring av låntagaruppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Överförs inte 9. Principer för skydd av registret

 A) Manuellt material (uppbevaringsplats och skydd) De blanketter med låntagaruppgifter som låntagaren fyllt i förstörs efter registrering i låntagarregistret. Även eventuella tävlingsblanketter förstörs efter vinstdragning.

 B) ADB-lagrat material (principer för registrets användarrätt och övervakning av användningen samt fysiskt skydd av enheterna) Låntagarregistret används av bibliotekets personal, anställda av Korsholms kommun, samt av de adb-planerare som ansvarar för att upprätthålla bibliotekssystemet, i den utsträckning arbetsuppgifterna förutsätter.

Servern som innehåller låntagarregistret finns i utrymmen som övervakas av Johnny Lahti, IT-planerare vid Korsholms kommun. Driftspersonal har användarrätt till servern.

Bibliotekets personal har tystnadsplikt.10. Rätt till insyn

Var och en har enligt personuppgiftslagen, 26§ rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats i personregistret. Den registrerade kan själv kontrollera en del av uppgifterna i biblioteks-systemets webbtjänst fredrikabiblioteken.fi. Den registrerade kan begära granskning av sina uppgifter vid ett biblioteksbesök.

 

11.  Korrigering av uppgifter

Den registeransvarige ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad (Personuppgiftslagen 29§

Den registrerade har  rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras . Biblioteket kan radera låntagaruppgifter som inte använts under en längre tid.

Låntagaren kan meddela ändrade kontaktuppgifter till Korsholms kommunbibliotek på adress: Skolvägen 1, 65610 Korsholm, per e-post till biblioteket.korsholm@korsholm.fi eller genom att logga in och ändra sina uppgifter