Mediavalsprinciper

Pedersöre kommunbibliotek

Mediavalsprinciper

Godkända av kulturnämnden 26.3.2002, reviderade 21.1.2003

”Pedersöre kommunbibliotek skall till kommuninvånarna förmedla litteratur, tidskrifter och AV-media, samt ge tillgång till externa informationskällor för att tillgodose behovet av information, kultur och rekreation”
(Bibliotekets målsättning)

Bibliotekets mediabestånd skall kostnadsfritt ställas till invånarnas förfogande på ett ändamålsenligt och aktiverande sätt.

Bibliotekets mediaval ska beakta befolkningens sociala, åldersmässiga och språkliga struktur. I mediavalet beaktas olika gruppers intressen, samhällsutvecklingen och aktuella trender. Biblioteket strävar till att stöda utbildnings- och kursverksamhet.

Andelen finskspråkig årlig anskaffning, räknat i antal böcker, ska något överskrida den procentuella andelen finskspråkiga i kommunen. De flyktingar som kommunen tar emot bör få tillgång till litteratur på eget språk.

Biblioteket förhåller sig neutralt i moraliska frågor, och strävar till att objektivt skaffa litteratur som förklarar ideologier och livsåskådningar. Genom mediavalet vill biblioteket verka för samhälleliga och mänskliga grundvärden såsom fred, demokrati, mänskliga rättigheter samt natur- och miljövård. Biblioteket undviker material som är våldsförhärligande och rasistiskt. Biblioteket bör ge alternativ till den internationella massmarknadslitteraturen.

Fjärrlån kompletterar utbudet.

Till huvudbiblioteket koncentreras anskaffningen av kurslitteratur, finsk litteratur, litteratur på utländska språk och speciallitteratur. Huvudbiblioteket ansvarar för hembygdssamlingen. Vid behov upprätthålls specialsamlingar också på andra enheter.

Efterfrågan och allmänna önskemål beaktas, och gratismaterial och gåvor mottas i den mån de uppfyller bibliotekets urvalsprinciper.

LITTERATUR

Skönlitteratur

Biblioteket strävar till att tillhandahålla ett representativt urval av inhemsk, nordisk och annan utländsk skönlitteratur, speciellt viktig är den österbottniska och finlandssvenska skönlitteraturen. Vad gäller den utländska skönlitteraturen bör den geografiska spridningen beaktas.

Skönlitteratur på andra språk än de inhemska anskaffas främst med tanke på språkstudier. Också kända författares viktiga verk anskaffas. Verkets litterära kvalitet bör beaktas vid val av skönlitteratur, också vad gäller underhållningslitteratur.

Facklitteratur

Alla enheter bör ha ett så brett urval som möjligt. I urvalet bör beaktas verkets saklighet och aktualitet. Samlingarna bör hållas aktuella. Finlandssvensk och österbottnisk litteratur bör speciellt bevakas. Den mest efterfrågade kurslitteraturen anskaffas i mån av möjlighet.

Av noter skaffas i första hand sångböcker, skolor och grundrepertoar för olika instrument.

Uppslagsverk och handböcker skaffas främst till huvudbiblioteket, till de övriga enheterna endast de mest centrala uppslagsverken och ordböckerna.

Internet kompletterar utbudet.

Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur bör skaffas i tillräcklig mängd. Det är viktigt att barnen har tillgång till litteratur som främjar deras språkliga utveckling, stimulerar deras fantasi och tillfredsställer deras kunskapsbehov. Barnbokens konstnärliga kvalitet bör beaktas både gällande text och bild.

Av barn- och ungdomslitteratur bör anskaffas ett representativt urval av inhemsk, nordisk och annan utländsk litteratur.

Hembygdslitteratur

Huvudbiblioteket bör skaffa en så komplett samling som möjligt av hembygdslitteratur. Till hembygdssamlingen hör allt som skrivits om eller av pedersörebor, samt litteratur om Pedersöre. Hembygdssamlingen består av monografier, artiklar och småtryck. Litteratur från hembygdssamlingen lånas i regel inte ut, men dubblettexemplar för utlåning anskaffas i mån av möjlighet.

Tidningsartiklar som berör Pedersöre görs sökbara via bibliotekets hemsida.

Vänortslitteratur

Ett urval av litteratur som berör Pedersöres vänorter anskaffas.

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER

Av dagstidningar beställs i första hand sådana som utges i mellersta Österbotten. Dessutom anskaffas någon eller några rikstidningar. Tidskrifter anskaffas för olika åldersgrupper. För tidskrifterna gäller samma urvalsprinciper som för övrigt material.

Internet kompletterar utbudet.

AV-MATERIAL

AV-media inköps enbart till huvudbiblioteket samt Purmo och Överesse bibliotek.

Språkkurser skaffas så att av de vanligaste språken inköps grund- och fortsättningskurser, av andra språk enbart grundkurser vid behov. Purmo och Överesse bibliotek skaffar enbart grundkurser i de vanligaste språken.

Kassetter och –CD för barn köps till alla tre enheter enligt urvalsprinciperna. För CD-ROM och andra media gäller samma urvalsprinciper som för övrigt material.

BIBLIOTEKETS LÄNKSAMLING

Bibliotekets länksamling utarbetas enligt ovanstående principer. Länksamlingen bör kontinuerligt uppdateras.

MAGASINERING OCH AVSKRIVNING

Föråldrad, smutsig och sliten bok avskrivs vanligen, men magasineras på huvudbiblioteket i följande fall:
-första upplagan av inhemsk litteratur samt slutsåld inhemsk litteratur
-slutsålda klassiker och verk av kända författare.